Logo


KrugerVent Product Selection Software

KrugerVent 是科禄格的一站式产品选型软件。这个基于网络的软件  将指导您从项目的开始到结束的选型产品、制定预算和提交送审。它能够适应可能出现的不同情况。它的主要特点是:

A quick overview on KrugerVent

登访 KrugerVent,市场上最完整、直观和敏捷的软件
登访 KrugerVent